ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ
1o 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής
Μονάδας

2022-23
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ - ΚΟΡΙΝΟΣ - 60062


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Εισαγωγή……………………………………………………………………….σελ.  2
2.  Γενικές αρχές / στοιχεία …………………………………………. σελ.  3
3.  Σχολικό έτος………………………………………………………………  σελ.  4
*        Έναρξη μαθημάτων
*        Ωράριο λειτουργίας/ Προσέλευση – Αποχώρηση
4.  Εγγραφές νηπίων………………………………………………………… σελ. 5
*        Δικαιολογητικά εγγραφής
*        Ηλικία φοίτησης/ Επιλογή νηπίων
5.  Φοίτηση / απουσίες …………………………………………………….. σελ. 6
6.  Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου…………………… ……………….σελ. 6
*        Ωρολόγιο Πρόγραμμα
*        Σχολικές γιορτές – εκδηλώσεις/ αργίες
*        Διδακτικές επισκέψεις
7.  Πρόγευμα – γεύμα………………………………………………………….σελ. 9
8.  Ονομαστικές εορτές – γενέθλια…………………………………..σελ. 9
9.  Προϊσταμένη – διδακτικό προσωπικό…………………………σελ.10
10.        Συνεργασία γονέων και διδακτικού προσωπικού….σελ.14
11.          Βιβλιοθήκη………………………………………………………………….σελ.16
12.        Επικοινωνία με το σχολείο–Σχολικός Ιστότοπος…σελ.16


1.Εισαγωγή

Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου τα νήπια, περνούν πολλές ώρες καθημερινά. Μαθαίνουν, παίζουν, χαίρονται, δημιουργούν, συνεργάζονται. Πολλές φορές όμως αντιμετωπίζουν και δυσκολίες, τόσο οι μαθητές , που αφορούν στην προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον και στην συνύπαρξή τους με συνομηλίκους, όσο και το διδακτικό προσωπικό που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ τους, με τους γονείς αλλά ακόμα και στην προσπάθεια παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου.   

Η σχολική ζωή καλό είναι να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως μια ασφαλής κοινότητα μάθησης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
        Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. (ΥΠΠΘ,  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
       Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  ΤΟΥ 1ΟΥ Νηπιαγωγείου Κορινού συντάχθηκε  ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Μακρίδου Μαρίας, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων  και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου (πρόεδρος σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης Δ. Κατερίνης)

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Νηπιαγωγείου (http://onironxora.blogspot.com/p/blog-page_26.html ).

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας: της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός, όταν κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 

2. Γενικές αρχές / στοιχεία 

Ο σκοπός του  Νηπιαγωγείου  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια),θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.1566, το Νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια «να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα, να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα, στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής».

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αναπτύσσοντας δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Νηπιαγωγείου, επιδιώκεται:

·         Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

·         Να αναπτύσσεται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

·         Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

·         Να δημιουργείται πλαίσιο συνθηκών για ουσιαστική μάθηση και εργασία.

 

Επιπλέον το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει το σεβασμό της προσωπικότητας του νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και το σεβασμό στις ατομικές του διαφορές. Και όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία βασιλεύει η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία.

Το 1o Nηπιαγωγείο Κορινού αποτελείται από δυο τμήματα πρωινά  - υποχρεωτικά και ένα ολοήμερο- προαιρετικό. Υπηρετούν σ’ αυτό τρεις   εκπαιδευτικοί ΠΕ60 , μια ΠΕ06 κι ένα άτομο σαν βοηθητικό προσωπικό – καθαρίστρια.

1.     ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ,προϊσταμένη/ νηπιαγωγός

2.    ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  νηπιαγωγός

3.    ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ  νηπιαγωγός

4. ΓΚΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΠΕ06


3. Σχολικό έτος  

*        Έναρξη / λήξη  μαθημάτων

Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το σχολικό έτος 2022-23 άρχισαν  στις 12 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή.

*        Ωράριο λειτουργίας / Προσέλευση – Αποχώρηση

 

   Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15 π.μ. έως τις 8.30 π.μ.

   Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

   Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, εισέρχονται μέσα στο χώρο του Νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια της προσαρμογής των νηπίων και αργότερα στην είσοδο του σχολείου  και παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό. 

Τόσο η αυλόπορτα, όσο και η εξώπορτα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου, κλειδώνονται  στις 8:30 π.μ. και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.  Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων δηλαδή στις 13.00μ.μ., ώρα αποχώρησης των πρωινών τμημάτων και στις 4.00 μμ ώρα αποχώρησης του ολοήμερου τμήματος. Νήπια που προσέρχονται με καθυστέρηση γίνονται δεκτοί με την άδεια της προϊσταμένης, αφού αναφέρουν τον λόγο της καθυστέρησής τους

Η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο γίνεται στις 13.00 για τους μαθητές των πρωινών τμημάτων  και 16.00 για τους μαθητές του ολοήμερου τμήματος. Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την εγγραφή τους.   Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

4.Εγγραφές νηπίων

*        Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου (εκδίδεται από την προϊσταμένη ή επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του νηπίου)

2. επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου  στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια

3. ΑΔΥΜ

4. υπεύθυνη δήλωση – αίτηση  του γονέα / κηδεμόνα η οποία γίνεται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και στην οποία  ο κηδεμόνας αναφέρει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη  για την ασφαλή μετακίνηση του νηπίου από και προς το σχολείο , φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου και καταγράφονται οι συνοδοί του παιδιού κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

 

*        Ηλικία φοίτησης/ Επιλογή νηπίων

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 μέχρι 20 Μαρτίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Προσκόμιση δικαιολογητικών γίνεται και μετά την ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά τμήμα. Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης και δεύτερης  ηλικίας.

5. Φοίτηση / απουσίες

Κατά το σχολικό έτος 2022-23 είναι εγγεγραμμένα 36 παιδιά, 15 προνήπια και 21 νήπια. Από αυτά τα 18 παιδιά παρακολουθούν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του  myschool , για αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την αιτιολόγησή της. Αν είναι άρρωστο , υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρετε ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το είδος της ασθένειας που είχε και θα τονίζεται σαφώς από το θεράποντα ιατρό η δυνατότητά του να επανέλθει στο νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειάς του στα άλλα παιδιά. Αν δεν ήταν άρρωστο, υποχρεωτικά βεβαίωση των γονέων στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος της απουσίας του. Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε  κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, παρακαλούμε να ενημερώσετε για το θέμα αυτό τη νηπιαγωγό. Θα σας δίδονται και συγκεκριμένα έντυπα για το φάκελο του παιδιού σας , τα οποία θα κληθείτε να συμπληρώσετε. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως ορίζει σχετική νομοθεσία. Παρέχονται όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού ή το ΕΚΑΒ (σε περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού).

 

6.      Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου

 

*        Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καθορίζεται από το προεδρικό Διάταγμα 79/1-8-2017 ,συντάσσεται από το σύλλογο διδασκόντων και υπογράφεται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας.

    Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε έχει καθοριστεί με όσα προβλέπει και περιλαμβάνει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)για το νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι επίσης σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας, τόσο για την παροχή ποιοτικής αλλά και άρτιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων προεκτείνεται και συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία, θέατρα, πολυχώρους, με θρησκευτικές και επετειακές εκδηλώσεις.

Δράσεις – Προγράμματα εκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενοι πάντα στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών υπό την επίβλεψη της Συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου ή της Υπεύθυνης  Σχολικών Προγραμμάτων.

*        Σχολικές γιορτές – εκδηλώσεις / αργίες

Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν:

α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές

 β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)

γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου,  τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.

στ. Την Καθαρή Δευτέρα

ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)

η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),

θ. Την 1η Μαΐου

 ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος

ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

        Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές καλό θα ήταν να μην απουσιάζουν από αυτές αν δεν έχουν σοβαρό λόγο.

     Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων και ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου γίνεται με την παρουσία των γονέων ενώ της 17ης Νοέμβρη γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών των δυο τμημάτων .  Στις Εθνικές γιορτές αλλά και στις θρησκευτικές  μετά τη λήξη της γιορτής αποχωρούν τα παιδιά και δεν λειτουργεί το Ολοήμερο. Τα παραπάνω ισχύουν εάν και εφόσον είναι σύμφωνα με  τα πρωτόκολλα λειτουργείας των σχολείων .

Ειδικότερα:

1. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

2. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου αντιπεριφεριάρχη όταν πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος.

 3. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας  ή της δημοτικής αρχής.

4. Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό. 

 5. Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν επίσης κλειστά  όταν οι Νηπιαγωγοί παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια της Συντονίστριας εκπ/κού έργου και κατά τις εκλογές (Δημοτικές, Βουλευτικές, Συνδικαλιστικές).

 

*      Διδακτικές επισκέψεις

    Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση, προς τους γονείς και γραπτή έγκρισή τους.

 

7. Πρόγευμα – γεύμα

Κάθε παιδί θα πρέπει, από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μία σχολική τσάντα νηπιαγωγείου (με εύχρηστο κούμπωμα), μέσα στην οποία θα φέρνει καθημερινά το πρόγευμα και το ελαφρύ γεύμα του (ολοήμερο τμήμα). Θα πρέπει επίσης να έχει μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα την οποία θα στρώνει επάνω στο τραπέζι , το μπολ του φαγητού του , κουτάλι / πιρούνι και το παγουρίνο / μπουκάλι του. Οι ώρες του προγεύματος και του γεύματος είναι ιδιαίτερες στιγμές της ημέρας. Παρακαλούμε να μη δίνετε στο παιδί σας τρόφιμα τα οποία δεν του αρέσουν ή τα οποία δυσκολεύεται να φάει, γιατί αυτό είναι πιθανόν να αποτελέσει αφορμή για αντιδράσεις του προς το νηπιαγωγείο. Φροντίζετε να παίρνει μαζί του υγιεινές τροφές – ως επί το πλείστον – και απαγορεύονται τα γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα κ.α.

 

8. Ονομαστικές εορτές – γενέθλια

    

Κατά τις ονομαστικές γιορτές και τις ημέρες των γενεθλίων των νηπίων μπορούν αυτά  να κεράσουν ατομικά γλυκά στα παιδιά ή και αν το επιθυμούν οι γονείς να τα γιορτάσουν στην τάξη.

 

9. Προϊσταμένη – διδακτικό προσωπικό- μαθητές

Συμπεριφορά - Δικαιώματα Υποχρεώσεις

Ο εκπαιδευτικοί  του 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κορινού αποτελούν πρότυπα για τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες με το ήθος τους, το ύφος της γλώσσας και την εν γένει στάση ζωής που ακολουθούν. Συνεισφέρουν στη δημιουργία ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος στο σχολείο. Οι μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και οι σχέσεις τους με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου είναι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, συναδελφικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας.

Ειδικότερα:

α. Ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα και τις εκπαιδευτικές τάσεις που επικρατούν, εφαρμόζουν δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των νηπίων στη μαθησιακή διαδικασία σεβόμενοι τα ενδιαφέρονται, τις κλίσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, το μαθησιακό τους προφίλ και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά τους.

β. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τα εποπτικά μέσα και τις νέες τεχνολογίες με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

γ. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα συνεργάζονται, τόσο στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή των διαθεματικών δραστηριοτήτων και συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη και επιλέγουν από κοινού τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.

δ. Διδάσκουν στους μαθητές τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.Π.Π.Θ. και τις οδηγίες των Σχολικών Συμβούλων. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με τη συνεργασία της Συντονίστριας εκπ/κού έργου και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.

ε. Συμμετέχουν στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.   Συμμετέχουν  στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.

στ.   Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και τηρούν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Καταγράφουν καθημερινά τις απουσίες των μαθητών. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα και στις εκδηλώσεις του σχολείου, και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

ζ. Εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται στην τάξη, με παιδαγωγικό τρόπο. Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών επιτηρώντας τους κατά την είσοδο, τα διαλείμματα, την παραμονή και την αποχώρησή τους από το σχολείο.  Επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών. Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και τη σχολική περιουσία, καθώς και την ευκοσμία του σχολείου γενικά.

η. Ενημερώνουν τους γονείς προγραμματισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιώντας τους τον χρόνο κατά τον οποίο μπορούν να δέχονται τους γονείς για λεπτομερή ενημέρωση για την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Για θέματα που αφορούν την τάξη τους (επισκέψεις, εκδηλώσεις) προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές και τους γονείς με τη σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης και του Συλλόγου Διδασκόντων.

θ. Ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου, και από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας  για τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις ανακοινώσεις και τις εγκυκλίους. Αναλαμβάνουν εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας συναδέλφου και αδυναμίας αναπλήρωσής του, τηρούμε τις οδηγίες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και φροντίζουμε να λειτουργούν τα πρωινά υποχρεωτικά τμήματα ,προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα.  Για την κάθε είδους ρύθμιση, πρωταρχική σημασία έχει η ασφάλεια των παιδιών.

ι. Τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και τυχόν συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για την εν γένει πορεία κάποιων μαθητών και ιδιαίτερα για θέματα που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Επικοινωνούν με τους γονείς όταν απουσιάζει ο μαθητής πλέον των τριών (3) ημερών και δεν έχουν ενημερωθεί για την αιτία της απουσίας.

ια. Αντιμετωπίζουν τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών ως συνεργάτες, αρωγούς στο έργο τους για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ακούν με σεβασμό τους όποιους προβληματισμούς τους και προσπαθούν να δώσουν λύσεις ως ειδικοί του χώρου, οι οποίες θα βελτιώσουν τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών.

ιβ. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά (γνωστική, κινητική, κοινωνική, συναισθηματική, προβλήματα λόγου) των νηπίων χρήζει διάγνωσης/ υποστήριξης από ειδικούς επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν/συμβουλεύουν τους γονείς/κηδεμόνες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς αυτούς.

ιγ. Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου έχουν διανεμηθεί αρμοδιότητες σε κάθε εκπαιδευτικό: βιβλιοθήκη, διαχείριση αναλώσιμων υλικών, σχολικής βίας, εκπαιδευτικών επισκέψεων κ.λ.π. 

Η Προϊσταμένη του Σχολείου  ενδιαφέρεται για την οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και για την διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού και γι’ αυτό έχει και τις περισσότερες ευθύνες. Οι εντολές και οι οδηγίες της  είναι σύννομες και απορρέουν από τη νόμιμη εξουσία της . Η Προϊσταμένη οφείλει να έχει όραμα για τη σχολική μονάδα που προΐσταται και να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να κάνει πραγματικότητα το όραμα αυτό που έχει ως μοναδικό σκοπό και στόχο το καλό των μικρών μαθητών και μαθητριών. Το έργο της , τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές της  περιγράφονται και καθορίζονται από τα άρθρα 27-32 σ της υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. ή από κάθε άλλη τροποποιητική νομική διάταξη.

Ειδικότερα η προϊσταμένη του 1ου  Νηπιαγωγείου Κορινού Πιερίας :

α. Έχει ως πρωταρχικό της μέλημα την καλύτερη δυνατή παροχή εκπαίδευσης και παιδείας στους μαθητές, βάσει του αναλυτικού προγράμματος. Προτείνει και υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις, οι οποίες προάγουν τη μάθηση και παρέχουν κίνητρα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Ενημερώνει για τις εγκυκλίους και φροντίζει για την εφαρμογή τους.  Διαχειρίζεται με σύνεση τα οικονομικά του σχολείου, ιεραρχώντας τις ανάγκες και συνεργαζόμενη με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σχετικά με την προτεραιότητα ικανοποίησης των αναγκών αυτών.

β. Καταβάλλει προσπάθειες για να αναπτύξει διαύλους ουσιαστικής επικοινωνίας και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.  Δημιουργεί κλίμα ομάδας, την οποία εμπνέει με την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά της,  δημιουργώντας σε κάθε εκπαιδευτικό αίσθημα αφοσίωσης στην αποστολή του σχολείου. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να μιλούν ανοικτά για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. 

γ. Έχει τακτική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια για την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.  Προσπαθεί να αποκαθιστά την επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, όταν υπάρχουν προβλήματα. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο καθένας να ασκεί σωστά τον ρόλο του εξασφαλίζοντας την έντιμη διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας τον ρόλο της κάθε πλευράς με δικαιοσύνη απέναντι σε όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.

δ. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να ικανοποιούν την ανάγκη τους για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον με τη συμμετοχή τους στη σχεδίαση και την οργάνωση της εργασίας τους και τη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, να αναπτύσσουν πνεύμα συλλογικότητας, να έχουν όραμα για το σχολείο και την εκπαίδευση και να συνειδητοποιούν ότι η σωστή λειτουργία του σχολείου είναι υπόθεση όλων.  Κατανοεί τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, παραδέχεται και εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου και προσπαθεί να αναπτύξει θετικές στάσεις απέναντι στους συναδέλφους, τους γονείς και όλους τους εμπλεκομένους.

ε.   Συνεργάζεται με τη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες και προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του σχολείου.  Προσπαθεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και σύνεση έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Εφαρμόζει ασκήσεις ετοιμότητας, όποτε χρειαστεί.  Αξιοποιεί κάθε δυνατότητα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο για τη σχολική μονάδα.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

·      Επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

·      Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν ενεργά    συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

·      Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή.

·      Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και δείχνουν ενδιαφέρον για την υλική περιουσία του σχολείου.

·      Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).

·      Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο. Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα:

1.    Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με όποιον έχουν διαφορά.

2.    Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος.

3.    Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

·      Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση υλικών.

·      Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Νηπιαγωγείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.

 

ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με την δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τη νηπιαγωγό της τάξης. Για το λόγο αυτό οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών θα είναι τακτικές και εκτός διδακτικού ωραρίου , ώστε όλοι οι γονείς να μπορούν να παρευρίσκονται σ’ αυτές.

Οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου του σχολείου και στη σχολική ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει το Νηπιαγωγείο να γνωρίζει ποιος από τους δυο γονείς έχει την κηδεμονία.

Οφείλουν να γνωστοποιούν εμπιστευτικά στη νηπιαγωγό της τάξης και στην προϊσταμένη κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, νέο μωρό κ.λπ.), προκειμένου η νηπιαγωγός να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και τις αδυναμίες του και να δουλέψει πάνω σ’ αυτές.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (2351041176) αλλά και αυτά των εκπαιδευτικών ,είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους και ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου τους.

Σε περίπτωση που ένα νήπιο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, δηλώσει αδιαθεσία, αμέσως ενημερώνεται τηλεφωνικά από τη νηπιαγωγό ή την προϊσταμένη του σχολείου ο γονέας/κηδεμόνας του για την άμεση προσέλευσή του στο σχολείο και την παραλαβή του παιδιού του.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίζουν έγκαιρα τα διάφορα έγγραφα (π.χ. Α.Δ.Υ.Μ., Βιβλιάρια Εμβολίων, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.ά.) που τους ζητούνται από το σχολείο.

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν κάποιος μαθητής δημιουργεί πρόβλημα πρέπει να το συζητούν πρώτα με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και στη συνέχεια – αν δεν επιλυθεί- με την Προϊσταμένη.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που δυσαρεστεί, προβληματίζει ή ενοχλεί τους γονείς σε σχολικό επίπεδο θα πρέπει να το συζητούν με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και την Προϊσταμένη.


10.  Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου               

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε αίτημά τους, οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

 

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι   συναντήσεις για   ενημέρωση των   γονέων/κηδεμόνων      με      τους               εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

o    Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

o    Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.

o    Κατά την ενημέρωση προόδου με το πέρας κάθε τριμήνου, όπου πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων/δράσεων/εκδηλώσεων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, ή να αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που παρέχεται από το Νηπιαγωγείο και να ενημερώνονται για τα θέματα του Νηπιαγωγείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες σε έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι.

 

 

 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του οικείου Δήμου.

    Σχολικό Συμβούλιο

Στην  σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συνεργατικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του Νηπιαγωγείου.

   Η σημασία της συνέργειας όλων

Ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας − μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Προϊσταμένης, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικού Συμβουλίου,  Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή του.

 

 

 


11.      Βιβλιοθήκη

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη

Κάθε μαθητής δανείζετε ένα βιβλίο κάθε Παρασκευή και υποχρεούται να το επιστρέψει έως την ερχόμενη Τετάρτη. Ο μαθητής που δεν έχει επιστρέψει το βιβλίο του ΔΕΝ μπορεί να δανειστεί άλλο βιβλίο μέχρι την επιστροφή του προηγούμενου.

Τα δανειζόμενα βιβλία- παραμύθια της Βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται εγκαίρως και σε καλή κατάσταση.

12.      Επικοινωνία με το σχολείο

Σχολικός Ιστότοπος

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί 2 επίσημα ιστολόγια

( http://onironxora.blogspot.gr/  , https://blogs.sch.gr/nipkorin/ ). Η Προϊσταμένη και το προσωπικό του σχολείου δε φέρουν καμία ευθύνη για κάθε άλλο ιστολόγιο ή ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο. 

Υπεύθυνη για τη διαχείριση των παραπάνω είναι η Προϊσταμένη του σχολείου.

Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά, σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη, στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο του σχολείου.

Η Προϊσταμένη και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του Π.Σ.Δ.

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το  1ο Νηπιαγωγείο Κορινού   υλοποιώντας την υπ’αριθμ. 107/1/158/174 οδηγία τηςΔ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης κατάρτισε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού- πυρκαγιάς, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων   στο   Σχολείο   αυτό   μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, στη σχολική μας μονάδα για το παρόν σχολικό έτος 2022-23 θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

·         σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

 

·         διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό

·         ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και  των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του   σχεδίου.

 

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 1ου 2/θ Νηπιαγωγείου Κορινού το οποίο στεγάζεται στον Κορινό  (όροφοι: ένας), συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο  του 2022 με ευθύνη της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου  Μακρίδου Μαρίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., λοιπών αρμόδιων αρχών & φορέων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  και αφορά στη σχολική περίοδο  2022-23

Το Σχέδιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Το παρόν σχέδιο επικαιροποιείται κάθε σχολική χρονιά με ευθύνη της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή θα επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο). Κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στο  Νηπιαγωγείο  Κορινού  λειτουργούν δυο τμήματα, κλασικό και ολοήμερο. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου, το οποίο  αποτελείται από δυο αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο των εκπ/κών, την κουζίνα ,την αποθήκη και τις τουαλέτες, είναι ισόγειο υπερυψωμένο από το έδαφος, με μία σκάλα τριών  σκαλοπατιών. Σε περίπτωση σεισμού, ασφαλής χώρος συγκέντρωσης των νηπίων ορίζεται το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο συνορεύει με το προαύλιο του νηπιαγωγείου. Για τον τόπο συγκέντρωσης , σε περίπτωση σεισμού, έχουν ενημερωθεί οι γονείς των νηπίων.

Θα γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε διαφορετικές περιπτώσεις εκδήλωσης σεισμού (ώρα μαθήματος ή διαλείμματος), ώστε τα παιδιά να είναι κατατοπισμένα και ενημερωμένα.

 

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία στάδια:

Α) Ενέργειες πριν από το σεισμό

Β) Ενέργειες κατά τη διάρκεια και

Γ) Ενέργειες μετά τη λήξη του σεισμού.

 

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ Ή ΑΛΛΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

- Τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά για την πιθανότητα αντιμετώπισης σεισμού.

-  Ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι σε περίπτωση σεισμού το γενικό συντονισμό της εφαρμογής του σχεδίου δράσης έχει η προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου Μακρίδου Μαρία και σε περίπτωση  απουσίας της την αναπληρώνει η κ. Κοκοβίδου Ελένη. Σε περίπτωση απουσίας των προηγούμενων ατόμων το συντονισμό αναλαμβάνει η κ. Σαββίδου Ευγνωσία.

-  Αναρτάται  το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου σε κάθε αίθουσα και σε εμφανές σημείο.

-  Ενημερώνονται οι νηπ/γοί για τη θέση στην οποία βρίσκονται οι γενικοί διακόπτες του ρεύματος, του νερού, για τη εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστήρων.

-  Γίνεται ενημέρωση των νηπ/γών και των νηπίων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σεισμού.

-  Τοποθέτηση πινακίδας, κοντά στο τηλέφωνο, με αριθμούς τηλεφώνων άμεσης βοήθειας, π.χ. της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Δήμου Κατερίνης.

-  Προμήθεια επαρκούς φαρμακευτικού υλικού και αντικατάσταση όσων υλικών Πρώτων Βοηθειών έχουν εξαντληθεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

-  Ύπαρξη φορητού ραδιόφωνου με μπαταρίες και μια σφυρίχτρα.

-  Τοποθέτηση σε χαμηλές θέσεις των αντικειμένων που έχουν μεγάλο βάρος ή όγκο.

-  Καλή στήριξη των βιβλιοθηκών, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση πτώσης τους προς τα εμπρός.

-  Ενημέρωση των γονέων για τον τόπο συνάντησης μετά το σεισμό. Ως χώρος συνάντησης ορίζεται η ΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ στο κέντρο της αυλής του Δημοτικού Σχολείου, όσο γίνεται μακρύτερα από τις όψεις του κτιρίου και την περίφραξη της αυλής.

-  Ενημέρωση των νηπ/γών για τη θέση που βρίσκεται το αρχείο του νηπ/γείου και έγκαιρη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Β1. Σεισμός την ώρα του μαθήματος.

 

Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης:

-  Η νηπιαγωγός φωνάζει «παιδιά, σεισμός».Τα παιδιά μπαίνουν κάτω από τα τραπεζάκια και η νηπιαγωγός κάτω από την έδρα.

-  Τα νήπια περιμένουν ψύχραιμα τις οδηγίες της νηπιαγωγού.

-  Δεν εγκαταλείπουν το κτίριο χωρίς εντολή.

-  Δεν βγαίνουν στο μπαλκόνι.

-  Δεν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα.

-  Δεν προσπαθούν να διαφύγουν από τα παράθυρα.

-  Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο δε μπαίνουν στο κτίριο, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται από τους εξωτερικούς τοίχους του νηπιαγωγείου.

 

Β2.Σεισμός κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

 

Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης:

-  Όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο του νηπ/γείου, σε αίθουσες ή κοινόχρηστους χώρους, δεν βγαίνουν έξω και προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα επικίνδυνα σημεία, να προστατευθούν από πιθανές ανατροπές επίπλων ή αντικειμένων, καλυπτόμενοι σε ασφαλή σημεία.

-  Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο, παραμένουν εκεί αποφεύγοντας τις επικινδυνότητες.                                                                                       

-  Συγκέντρωση στο κέντρο της αυλής του Δημοτικού Σχολείου.

-  Αναμονή για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του σεισμικού φαινομένου.

     

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

 

-  Μόλις τελειώσει ο σεισμός, αποχωρούμε ήρεμα και με τάξη από το νηπιαγωγείο. Πρώτα αποχωρεί το κλασικό τμήμα και αμέσως μετά τα παιδιά του ολοήμερου.

-  Συγκεντρωνόμαστε στην αυλή του Δημοτικού. Από εκεί θα παραλάβουν οι γονείς τα παιδιά τους.

-  Γίνεται έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων, κλείνουμε τους διακόπτες του ρεύματος και του νερού.

-  Αν  υπάρχουν φωτιές τις σβήνουμε.

-  Αν υπάρχουν ελαφρά τραυματισμένοι, τους μετακινούμε σε ασφαλές σημείο. Δεν μετακινούμε βαριά τραυματισμένα άτομα.

-  Αν χρειάζεται τηλεφωνούμε στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου ή στην Πυροσβεστική για βοήθεια.

-  Μένουμε μακριά από κτίρια που έχουν  υποστεί βλάβες, γιατί αυτές μπορεί να επιδεινωθούν με τους μετασεισμούς.

-  Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι δεν πρέπει να αγγίζουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια που είναι πεσμένα στο έδαφος, ούτε τα αντικείμενα που ακουμπούν στα καλώδια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

-  Ανοίγουμε το ραδιόφωνο και ακούμε τις ειδήσεις για οδηγίες και πληροφορίες.

-  Δεν θα φύγει κανένας εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί και τακτοποιηθεί και η τελευταία εκκρεμότητα, σε σχέση με την όλη κατάσταση των μαθητών και του νηπιαγωγείου.

-  Η προϊσταμένη του νηπ/γείου  αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τις προϊστάμενες αρχές για ζημιές, τραυματίες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.

-  Τα νήπια δεν θα απομακρυνθούν από το χώρο του Σχολείου, παρά μόνο με τη συνοδεία των γονέων τους ή κάποιου συγγενικού τους προσώπου.

-  Καθαρίζουμε αργότερα το νηπ/γείο από σπασμένα και επικίνδυνα αντικείμενα.

-  Αν ο σεισμός  ήταν μεγάλος σε ισχύ και διαπιστωθούν εκτεταμένες ζημιές, πρέπει να ειδοποιηθεί η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νομού για να αποφανθεί για την καταλληλότητα του κτιρίου.

 

Αντίγραφο του παρόντος Σχεδίου θα αναρτηθεί στις δύο αίθουσες διδασκαλίας και στο Γραφείο.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί παρέλαβαν από ένα αντίγραφο του παρόντος Σχεδίου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Φαρμακεία  πρώτων  βοηθειών

        -  Σταθερό φαρμακείο σε κοινόχρηστο χώρο χώρο (διάδρομος) 

-  Κινητό φαρμακείο στο γραφείο της Προϊσταμένης

-  Υπεύθυνη  του  φαρμακείου είναι η Νηπιαγωγός Σαββίδου Ευγνωσία 

-  Υπεύθυνη διάσωσης όσων κινδυνεύουν είναι η Νηπιαγωγός  Κοκοβίδου Ελένη

-  Ο έλεγχος για την ύπαρξη τραυματιών και η μεταφορά όσων από αυτούς κινδυνεύουν άμεσα θα γίνει στον χώρο συνάντησης με  την  βοήθεια του/της εκπαιδευτικού που έχει οριστεί.

        -  Υπεύθυνοι Πυρόσβεσης είναι   οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Μετά την εκκένωση του Νηπιαγωγείου οι εκπαιδευτικοί θα ελέγξουν την απομόνωση των δικτύων ύδρευσης, φωτισμού και κεντρικής θέρμανσης στα σημεία των γενικών πινάκων της παροχής τους. Εάν υπάρξει πυρκαγιά χρησιμοποιούν τους πυροσβεστήρες. Η προϊσταμένη ειδοποιεί την πυροσβεστική και τα παιδιά οδηγούνται στο χώρο συγκέντρωσης που έχει εκ των προτέρων καθοριστεί.

-  Σε περίπτωση πλημμυρών όλοι οι μαθητές θα παραμείνουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου.

        -  Υπεύθυνη για την απαγόρευση προσέγγισης  των αιθουσών και των επικίνδυνων σημείων από τους μαθητές ορίζεται η  Σαββίδου Ευγνωσία

-  Υπεύθυνη για την παροχή μέριμνας και φροντίδας των μαθητών η Κοκοβίδου Ελένη.

-   Όσο οι μαθητές θα βρίσκονται μετά την έξοδο τους στο χώρο συνάντησης θα γίνεται προσπάθεια αποφυγής  πανικού και διατήρηση της ψυχραιμίας τους από τις εκπαιδευτικούς Σαββίδου Ευγνωσία και Κοκοβιδου Ελένη εφ’  όσον βρίσκονται στο χώρο αυτό. Οι ίδιες νηπιαγωγοί παραδίδουν τους μαθητές με ονομαστική καταγραφή χρησιμοποιώντας τις καταστάσεις οι οποίες θα υπάρχουν για αυτό το σκοπό.

- Η παράδοση των μαθητών στους γονείς ή κηδεμόνες  θα γίνεται μόνο στο χώρο συνάντησης, για τον οποίο οφείλουν οι σχολικές μονάδες να τους ενημερώσουν κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.

- Το διδακτικό προσωπικό αποχωρεί μόνο μετά την παράδοση και του τελευταίου μαθητή.

- Το Αρχείο του Σχολείου θα γίνει προσπάθεια να απομακρυνθεί και να προστατευτεί από την καταστροφή από την Προϊσταμένη του Σχολείου και σε περίπτωση απουσίας ή για ενίσχυση από τις Νηπιαγωγούς Σαββίδου Ευγνωσία και Κοκοβίδου Ελένη  μετά την λήξη και την τακτοποίηση των μαθητών στο χώρο συνάντησης.

- Η μετακίνηση των μικρών μαθητών, εφόσον δεν εμφανίσθηκαν οι οικείοι τους  για την παραλαβή τους, θα γίνει με ευθύνη των Νηπιαγωγών.

- Δεν θα φύγει κανείς εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί και τακτοποιηθεί και η τελευταία εκκρεμότητα, σε σχέση με την όλη κατάσταση των μαθητών και του σχολείου.

- Η Προϊσταμένη θα ειδοποιήσει τις Προϊστάμενες Αρχές για ζημιές, τραυματίες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.

-Αντίγραφο του παρόντος σχεδίου ετοιμότητας  παραδίδεται στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδος με την έναρξη κάθε σχολικού έτους με ευθύνη των Προϊσταμένων.

 

Το παρόν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τρομοκρατική ενέργεια και γενικά κάθε συμβάν που απειλεί τη ζωή και την ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων στο σχολικό συγκρότημα και επιβάλλει την ασφαλή διακοπή της λειτουργίας και εγκατάλειψής του.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του


 

 

  

1 σχόλιο:

  1. Καλησπέρα Συνονόματη,Μαρία Μακρίδου.
    Συγχαρητήρια για την καταγραφή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου σας.Μεστή και ουσιαστική.
    Σας ευχόμαστε καλή χρονιά ,καλή δύναμη .Είμαστε οι Σοφία και Μαρία Παγωνίδου (αδελφές και συνάδελφοι)από το 9ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης και μπορείς να μας δεις στο fb στο Maria -sofia Pagonoidou.Πολλά φιλιά

    ΑπάντησηΔιαγραφή