Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018» «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018»

    Λαμβάνοντας  υπόψη  την  παρ.  2α,  του  άρθρου  35,  του  νόμου  4386  (ΦΕΚ  83/2016)  «Ρυθμίσεις  για  την έρευνα  και  άλλες  διατάξεις»,  οι  εγγραφές  τη  σχολική  χρονιά  2017-18  στα  Νηπιαγωγεία  θα
πραγματοποιηθούν  από  2 έως 19  Μαΐου 2017.  Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας ΠΕ.

 Α. Στα Νηπιαγωγεία, για  το σχολικό έτος 2017-18, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 1α, του άρθρου 10 του ν. 2327/95, ΦΕΚ  156/1995  Α'.  Σύμφωνα  με  αυτές,  στα  Νηπιαγωγεία  εγγράφονται  μαθητές/τριες  που  την  31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών και μαθητές/τριες που
την  31η  Δεκεμβρίου  του  έτους  εγγραφής  συμπληρώνουν  την  ηλικία  πέντε  (5)  ετών.  Συγκεκριμένα, εγγράφονται  στα  Νηπιαγωγεία  για  το  σχολικό  έτος  2017-18,  μαθητές  γεννημένοι  το  2013  και  2012
αντίστοιχα  και  τα  Νηπιαγωγεία  υποχρεούνται  να  δεχτούν  όλες  τις  αιτήσεις  νηπίων  και  προνηπίων  που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:
α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση
β)  Το  πιστοποιητικό  γέννησης  των  μαθητών  αναζητείται  από  το  Νηπιαγωγείο  μέσω  του  Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την  υπ΄  αρ.  Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016  εγκύκλιο
του ΥΠΠΕΘ.
γ)  Αποδεικτικό  στοιχείο,  όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρο  1,  του  Π.Δ.  200/98  (ΦΕΚ  161/1998),  από  τοοποίο,  κατά  την  κρίση  του  Προϊστάμενου/-νης  ή  του  Δ/ντή/-ντριας  του  Νηπιαγωγείου,  φαίνεται  η
διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
δ)  Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα  ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).
ε)  Επίδειξη  του  βιβλιαρίου  υγείας  του  μαθητή,  ή  προσκόμιση  άλλου  στοιχείου,  στο  οποίο  φαίνεται  ότι
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
στ)  Το  Ατομικό  Δελτίο  Υγείας  Μαθητή,  σύμφωνα  με  τη  με  αρ.  πρωτ.    Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

Γ. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα:
Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1)  μαθητές των οποίων  εργάζονται και  οι  δύο  γονείς,  προσκομίζοντας  σχετική  βεβαίωση  του  φορέα  εργασίας  τους  ή  κάρτα  ανεργίας,  στην
περίπτωση  που  είναι  άνεργοι.  Δικαίωμα  εγγραφής  δίνεται  και  στην  περίπτωση  που  προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους  επαγγελματίες,  αγρότες  κτλ.  αρκεί  η  προσκόμιση  πρόσφατης  βεβαίωσης  του  ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους. 
2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  όπως:
I)  πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές  οικογένειες,  γονείς  με  χρόνιες  παθήσεις/ενταγμένοι  σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.
II)  πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Δ. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):
I.  Στο  τμήμα  πρόωρης  υποδοχής  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν
νήπια/προνήπια  τα  οποία  είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
II.  Ο  ελάχιστος  αριθμός  για  τη  λειτουργία  του  τμήματος  πρόωρης  υποδοχής  είναι  τα  5 νήπια/προνήπια.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο από τις 12.00 έως 13.00μμ κάθε μέρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΤΗΛ. 2351041176

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου